บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อนักบาสเกตบอลไทย

สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย เป็นชาย 20 คน

และหญิง 23 คน ในปัจจุบัน

ทีมหญิง
1. นฤมล บ้านหมู่ สโมสรธนาคารกรุงเทพ C ปิก
2. ฤมลชนก ดอกสายหยุด สโมสรธนาคารกรุงเทพ C ตาโต
3. จุฑามาศ จันทกาล สโมสรธนาคารกรุงเทพ F ผิง
4. ชโรทัย สุขสมวงษ์ สโมสรธนาคารกรุงเทพ F ชโร
5. ชลธิชา เชิดเพชรรัตน์ สโมสรธนาคารกรุงเทพ F นก
6. จุฑาทิพย์ มธุรส สโมสรธนาคารกรุงเทพ C เจี๊ยบ
7. เพ็ญพรรณ โยธานันท์ สโมสรธนาคารกรุงเทพ F โอ๋
8. รติพร นาคสามัคคี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ C โบ (โย่ง)
9 .สุวิมล แสงเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ F เจเจ
10. นิภา สร้างคำ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต C เอ้
11. ชลิสา ชำนาญวารี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต F ชะ
12. อัจฉรา กายชัยภูมิ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี C ส้มโอ
13. พรนัชชา สวาทอง รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี G ลอร์ฟ
14. ไอลดา สุขสี สโมสรนนท์นวกิจ C ไอ (เด็ก ร.ร. สิริธร นครปฐม)
15. ศรัญญา จุ้ยนิ่ม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ G นับ
16. ณัฐมน สุรินทร โรงเรียนสิรินทร G เจน (เล็ก) ร.ร. สิริธร นครปฐม
17. สุรีย์ พรหมราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย G ขวัญ เด็กอ่างทอง
18. พรรณิดา อาจศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ C ดรีม เด็กดาราเชียงใหม่
19. กรกนก คชรัตน์ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ C เก็ต เด็กวัดน้อย
20. อังคณา บัวพา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ F แอ้ เด็กดาราเชียงใหม่
21. น้อมจิต ทันซาว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต F จิต
22. สุปราณี รัดรอดกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต G กล้วย
23. ชลดา เอี่ยมสำอาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต F อ้อม

ทีมชาย

1. นายจักรพันธ์ ศิลปพิพัฒน์ สโมสรไฮเทค ABL(CTS) (ทีมชาติ)
2. นายสุขเดฟ โคเคอร์ สโมสรไฮเทค ABL(CTS)
3. นายอรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ สโมสรไฮเทค ABL(CTS)
4. นายปิยพงศ์ พิรุณ สโมสรไฮเทค ABL(CTS) (ทีมชาติ)
5. นายมานะ จันทุมา สโมสรไฮเทค ABL(CTS) (ทีมชาติ)
6. นายกัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล สโมสรไฮเทค ABL(CTS)
7. นายโสภณ พินิจพัชรเลิศ สโมสรไฮเทค ABL(CTS) (ทีมชาติ)
8. นายชัยวัฒน์ แกดำ สโมสรทิวไผ่งาม ABL(TT) (ทีมชาติ)
9. นายรัชเดช เครือทิวา สโมสรทิวไผ่งาม ABL(TT) (ทีมชาติ)
10. นายดรงค์พันธ์ อภิรมย์วิไลชัย สโมสรทิวไผ่งาม ABL(TT) (ทีมชาติ)
11. นายวัฒนา สุทธิสินธุ์ สโมสรทิวไผ่งาม
12. นายณัฐกานต์ เมืองบุญ สโมสรทิวไผ่งาม ABL(TT)
13. นายกานต์ณัฐ เสมอใจ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทีมชาติ)
14. นายบุญชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ABL(CTS)
15. นายชนะชนม์ กล้าหาญ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ABL(CTS)
16. นายอูทแมน แอลมาบรู๊ค สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17. จ่าอากาศตรีดนัย คงคุ้ม สโมสรทหารอากาศ ABL(CTS)
18. สิบตรีธีรยุท ทินใต้ สโมสรกองทัพบก
19. นายศุภชัย สังข์ทอง สโมสรกองทัพบก ABL(CTS)
20. นายวุฒิพงษ์ ดาโสม CAT- จันทบุรี ABL(CTS)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น